Tạo khách hàng mới và các Báo cáo:

   I. Tạo  Khách hàng mới:

   

II. Các báo cáo:

     1.  Danh sách các báo cáo:

 

 

 2.  Tham khảo báo cáo "TOTAL CALLS OF CANDIDATE":