I.Khái niệm:

Trong quy trình của chúng tôi,chúng tôi sử dụng module "Vụ việc" cho quy trình "Nghiệm thu dự án".Để biết thêm thông tin,vui lòng "Xem sơ đồ quy trình"

II.Hướng dẫn thêm mới "Vụ việc":

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn