Một số báo cáo,chúng tôi đã tùy chỉnh trong phần mềm SugarCRM

I.  Tùy chỉnh báo cáo dạng danh sách:

   1.  Báo cáo các công việc của nhân viên:

        Xem báo cáo các công việc nhân viên trong tuần hoặc trong khoảng thời gian.

2.  Báo cáo các công việc của nhân viên theo khách hàng:

    Một nhân viên có thể làm việc với nhiều khách hàng khác nhau.Khi người quản lý cần xem nhân viên đó đã làm những công việc gì với khách hàng mà mình quan tâm.

 

3. Báo cáo công nợ của một khách hàng theo khoảng thời gian:

   Tùy chỉnh báo cáo dạng danh sách

  Kết Xuất báo cáo công nợ này  sang định dạng file excel:

   Xuất báo cáo sang định dạng file excel

 

II.  Tùy chỉnh các báo cáo dạng danh sách và biểu đồ trực quan:

 

Tùy chỉnh các báo cáo dạng danh sách và biểu đồ trực quan

 

Tùy theo nhu cầu thực tế tại mỗi đơn vị,chúng tôi sẽ xây dựng các báo cáo cho phù hợp.