Thành ngữ

IDIOMS

(Thành ngữ)
 

- as plain as the nose on one’s face                     rõ ràng, rành rành

- be about to do something                                 có ý định làm gì

- be out of control                                               ngoài sự kiềm chế

- be crazy about something / someone                rất thích

- Bottom up!                                                      Cùng cạn ly

- cheer someone up                                           làm ai đó vui

- Cheer up!                                                        Cố lên, hãy vui lên!

- come on                                                          cứ nói đi, cứ làm đi

- chop and change                                             do dự, dao động

- drive someone up the wall                                 dồn ai vào chân tường

- face the music                                                 chấp nhận hậu quả

- fall in love with someone                                   yêu ai

- get off my back                                                hãy để tôi yên, đừng quấy rầy tôi nữa

- give someone a hand: help someone                 giúp ai

- great minds think alike                                     những tư tưởng lớn gặp nhau

- have your hands full: be busy                            bận rộn

- hit the nail on the head                                     đi guốc trong bụng

- It’s not the end of the world                               chẳng có gì đáng lo

- just a moment                                                 xin đợi một lát

- kick the bucket: die                                          chết

- kill two birds with one stone                              nhất cử lưỡng tiện

- learn by heart                                                  học thuộc lòng

- let the cat out of the bag                                   tiết lộ bí mật

- love at first sight                                               tiếng sét ái tình

- make a decision: make up one’s mind               quyết định

- make no mistake                                             đừng có lầm

- make yourself at home                                     cứ tự nhiên như ở nhà

- Nice going! / Good job! / Nice job!                      Làm giỏi lắm

- on behalf of someone                                       nhân danh ai

- play trick on someone                                      chơi xỏ ai

- take care                                                         hãy cẩn thận

- take my hat of to someone                               phục ai sát đất

- take to heart                                                    chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi

- Time’s up!                                                       Đã hết giờ!

- walk arm in arm                                               khoác tay nhau đi

- well done                                                         tốt lắm, thật đáng khen

- What’s up?                                                      Có chuyện gì vậy?