I.Khái niệm:

Sử dụng mô-đun "Cơ hội" để tạo và quản lý các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn. Mỗi cơ hội phải gắn với một khách hàng. Một cơ hội chỉ có thể liên kết với duy nhất một khách hàng nhưng một khách hàng có thể có nhiều cơ hội. Một cơ hội quy định cụ thể số tiền bán hàng ước tính cho một khách hàng và được gắn với một giai đoạn bán hàng. Một giai đoạn bán hàng, chẳng hạn như Đánh giá năng lực, Phân tích nhu cầu, hoặc Đề xuất/báo giá..Quản trị viên định nghĩa và thiết lập giai đoạn bán hàng phụ thuộc vào các yêu cầu trong công ty của bạn. Doanh thu dự kiến số tiền có thể thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn bán hàng. Căn cứ vào giai đoạn bán hàng, hệ thống tính toán xác suất của bán hàng. Ví dụ, ở giai đoạn đề xuất bán hàng, hệ thống tính toán xác suất là 80%, và ở giai đoạn đàm phán bán hàng tăng xác suất đến 95%. Bạn có thể liên kết một cơ hội với một chiến dịch để theo dõi hiệu quả của chiến dịch trong việc tạo cơ hội cho công ty của bạn. Bất kỳ chiến dịch liên quan đến cơ hội tạo ra doanh thu được phản ánh trong ROI của chiến dịch (Return on Investment) biểu đồ.

Lưu ý: Một cơ hội chỉ có thể liên kết duy nhất với một chiến dịch.

II.Hướng dẫn tạo mới một  "Cơ hội":

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn

 

III.Hướng dẫn quản lý "Cơ hội":

a.Tìm kiếm,sắp xếp danh sách,cập nhật nhiều cùng lúc

b.Chỉnh sửa,nhân đôi,xóa,tìm bản sao,xem nhật ký thay đổi

c.Quản lý các hoạt động liên quan,quản lý cuộc gặp,cuộc gọi,ghi chú ,xem tổng kết và thông tin các hồ sơ liên quan như: Người liên hệ,Hợp đồng,dự án...