“Người liên hệ” là bất kỳ cá nhân nào trong quá trình giao dịch,bán hàng,là những người đại diện 1 lĩnh vực nào đó của công ty, đó là một ngừoi liên hệ của đầu mối đã được thẩm định và đánh giá về một cơ hội bán hàng có thể. Bạn có thể kết hợp một số liên lạc với bất cứ hồ sơ như một tài khoản, cơ hội, hoặc chiến dịch. Gắn một số liên lạc với một chiến dịch cho phép bạn theo dõi hiệu quả của chiến dịch trong việc tạo cơ hội cho các tổ chức của bạn

I.Hướng dẫn thêm mới "Người liên hệ":

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn