I.Khách hàng tiềm năng là gì?: 
  “Khách hàng tiềm năng” hay còn gọi là "Đầu mối" là thông tin liên lạc sớm trong quá trình bán hàng. Sau khi họ đã được đánh giá bạn có thể chuyển đổi thành các địa chỉ liên lạc, cơ hội, và tài khoản(khách hàng). Chúng ta có thể kết hợp một “đầu mối” với bất kỳ loại chiến dịch nào để theo dõi hiệu quả của chiến dịch trong việc tạo cơ hội cho doanh nghiệp của bạn.Chúng ta có thể tạo ““Đầu mối” trong sugarCRM và cũng có thể nhập vào bằng chức năng “Import”.

II.Hướng dẫn tạo mới:

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn

III.Quản lý thông tin "Đầu  mối":

1.Tìm kiếm,sắp xếp danh sách,cập nhật nhiều cùng lúc
2.Chuyển một “Đầu mối” sang  “Người liên hệ”,”Khách hàng”,”Cơ hội” và liên kết các hồ sơ liên quan
3.Chỉnh sửa,nhân đôi,xóa,tìm bản sao,xem nhật ký thay đổi
4.Quản lý  các hoạt động liên quan,quản lý cuộc gặp,cuộc gọi,ghi chú ,xem tổng kết  và thông tin về  chiến dịch của đầu mối