Tục ngữ

PROVERBS
(Tục ngữ)
 

- A good name is better than riches                     Tốt danh hơn lành áo

- A good neighbor is a good morrow                     Bà con xa không bằng láng giềng gần

- After a storm comes the calm                           Sau cơn mưa trời lại sáng

- A man is known by the company he keeps        Xem bạn biết người

- A storm in a tea cup                                         Chuyện bé xé ra to

- Diamond cut diamond                                       Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

- Even a worm will turn                                        Con giun xéo lắm cũng quằn

- It is an ill bird that fouls its own nest                  Con sâu làm rầu nồi canh

- Old friends and old wine are best                       Tốt tân không bằng xấu cựu

- Money makes the mare go                               Có tiền mua tiên cũng được

- The shortest answer is doing                             Câu trả lời ngắn nhất là hành động

- There’s no smoke without fire                            Không có lửa sao có khói

- Thought is the seed of action                            Ý tưởng là pháo đài của hành động

- One hour’s sleep before midnight is worth three after       Một miếng khi đói bằng một gói khi no