I.Khái niệm:
Thông thường, một hoạt động đều có liên quan đến một thông tin cụ thể như liên quan đến khách hàng hoặc liên quan đến người liên hệ. Ví dụ, bạn có thể lên lịch một Cuộc họp với một hoặc nhiều nhân viên trong công ty… để thảo luận về một khách hàng cụ thể hoặc cần trao đổi thông tin về  cơ hội nào đó mà bạn quan tâm. Khi bạn lên lịch một Cuộc hẹn, bạn có thể chỉ định Cuộc hẹn này có liên quan đến ai ví dụ liên quan đến khách hàng hay liên quan đến dự án nào đó... Điều này cho phép bạn xem các hoạt động dự kiến ​​từ một trường hợp nào đó . Ví dụ, bên dưới các thông tin chi tiết của một khách hàng sẽ  hiển thị tất cả các Cuộc hẹn trong quá khứ hoặc các Cuộc hẹn dự kiến theo lịch trình.
Bạn có thể lên lịch các Cuộc hẹn với khách hàng,hay cuộc họp với nhân viên, với các địa chỉ liên lạc,và đầu mối. Khi bạn lên kế hoạch một Cuộc họp, bạn nhập vào các thông tin như: nội dung,chủ đề của Cuộc họp, các đại biểu, thời gian Cuộc họp dự kiến là bao lâu, và tình trạng nó hiện tại như thế nào. Sau khi bạn lưu các thông tin này, bạn có thể gửi một lời mời đến tất cả những người tham gia ngay lập tức hoặc tại một ngày sau đó. Bạn có thể tạo ra một ghi chú hoặc thêm file đính kèm trước hoặc sau khi xảy ra một Cuộc hẹn. Sau khi bạn hoàn thành một Cuộc hẹn, hoặc nếu bạn hủy bỏ nó vì lý do nào đó, bạn có thể cập nhật lại trạng thái của nó .

II.Hướng dẫn thêm mới một  "Cuộc hẹn":

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn