I.Khái niệm:

Sử dụng module tài liệu để tạo ra và quản lý các tập tin mà bạn chia sẻ với các nhân viên .Sử dụng module  tài liệu để tạo ra một thư viện các tài liệu mà bạn có thể chia sẻ với các nhân viên khác . Bạn có thể tạo ra một loạt các văn bản khác nhau, từ tiếp thị đến hợp đồng…. Bạn cũng có thể tạo mẫu cho các tài liệu được sử dụng thường xuyên.

II.Hướng dẫn thêm mới "Tài liệu":