I.Khái niệm:

 Căn cứ vào các hoạt động liên quan đến công việc của bạn, bạn thể tạo ra nhiệm vụ và giao cho chính mình hoặc cho nhân viên khác. Khi bạn tạo ra một nhiệm vụ, bạn có thể liên quan đến một trường hợp cụ thể, chẳng hạn như một khách hàng hoặc một cơ hội. Bạn cũng có thể sửa đổi tình trạng nhiệm vụ “độ ưu tiên tại bất kỳ thời điểm nào đ giữ hồ sơ luôn được cập nhật

II.Hướng dẫn tạo mới:

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn

 

 

Link demo:    http://susasoft.com/crmtuyendung/index.php?module=Tasks&action=index

Tên truy cập :    demo

      Mật khẩu :    demo