I.Khái niệm:

Trong module dự án, bạn có thể tạo, quản lý, và quản lý các nhiệm vụ của dự án.
Một dự án có thể có nhiều tiểu dự án. Khi bạn tạo một nhiệm vụ dự án, bạn phải liên kết nó với một dự án. Bạn có thể kết hợp một dự án với nhiều hoạt động, tài khoản, cơ hội, và các vụ việc.

II.Hướng dẫn thêm mới "Dự án":

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn

III.Hướng dẫn quản lý "Dự án":

 1.Hướng dẫn tạo tác vụ dự án hay còn gọi là tiểu dự án

 2.Tạo ghi chú và file đính kèm

 3.Thêm mới một nhiệm vụ

4.Quản lý thông tin những người liên quan đến dự án

5.Quản lý thông tin khách hàng liên quan đến dự án này

6.Quản lý các lỗi trong quá trình thực hiện dự án

7.Quản lý giai đoạn thử nghiệm,nghiệm thu dự án

Ngoài ra tùy thuộc yêu cầu nghiệp vụ của mỗi doanh nghiệp,chúng tôi sẽ tùy chỉnh các thông tin cho phù hợp.Ví dụ có thể tùy chỉnh thông tin về các đợt thanh toán của dự án

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn