I.Khái niệm:
Bạn có thể tạo ra các ghi chú liên quan đến một cuộc gọi , một cuộc họp, hoặc một nhiệm vụ để phân phối cho người tham gia.Ghi chú cho phép bạn thêm ý kiến về một chủ đề liên quan đến một cuộc gọi, hội họp, dự án,hay khách hàng...
Bạn cũng có thể đính kèm tài liệu hỗ trợ cần lưu ý.

II . Để tạo một ghi chú hoặc tập tin đính kèm:
  1.Từ menu trái click  “Tạo ghi chú hay đính kèm”

 

 2.Nhập các thông tin sau:
   Liên hệ. Nhập tên của số liên lạc. Chọn để lựa chọn từ danh bạ hoặc tìm kiếm một số liên lạc trong danh sách.
   Liên quan tới. Ghi chú này liên quan đến hồ sơ nào? Liên quan đến "Khách hàng" hay  "Đầu mối" hay  "Dự án"...Chọn hồ sơ  liên quan.Sau khi chọn hồ sơ  liên quan ,nhấp vào "Chọn" trên danh sách các bản ghi liên quan đến hồ sơ đã chọn ,chọn bản ghi liên quan
  Tiêu đề. Nhập chủ đề ghi chú.
  Đính kèm. Để đính kèm một tài liệu được đặt trên máy tính của bạn, nhấn Browse, tìm đến vị trí của tập tin, chọn tập tin.
  Ghi chú. Nhập văn bản lưu ý trong hộp này.

3. Nhấn “Lưu” để tạo ra các ghi chú hoặc tập tin đính kèm, bấm vào “Bỏ” để quay trở lại trang danh sách các ghi chú  mà không lưu thay đổi của bạn.

II . Để quản lý "Ghi chú hoặc tập tin đính kèm":
  1. Để chỉnh sửa hoặc xóa nhiều ghi chú, sử dụng bảng chức năng “Cập nhật nhanh cùng lúc” bên dưới trang danh sách Ghi chú
  2. Để xem các chi tiết của một ghi chú, bạn click vào “Tiêu đề” của nó. Để chỉnh sửa các thông tin, nhấp vào Chỉnh sửa, để sửa đổi, bổ sung các thông tin, và nhấn “Lưu”, bấm vào “Bỏ” để quay trở lại trang Ghi chú chi tiết mà không lưu thay đổi của bạn.
  3. Để nhân đôi click “Nhân đôi”, thực hiện các thay đổi nếu cần thiết, và nhấn “Lưu”, bấm “Bỏ” để quay trở lại danh sách cần chú ý mà không cần sao chép nó. Sao chép là một cách thuận tiện của việc tạo ra một lưu ý tương tự. Bạn có thể thay đổi các thông tin trong các bản ghi trùng lặp để tạo ra một ghi chú mới.
  4. Để xóa các ghi chú,trên trang xem chi tiết nhấn “Xóa” và nhấn "OK" để xác nhận xóa và trở lại trang danh sách.