Dịch vụ thu tiền hộ (COD) là dịch vụ mà người gửi có thế sử dụng kèm với dịch vụ chuyển phát để ủy thác cho đơn vị chuyển phát thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

 Bước 1: click "Trả COD"

Trả COD

Bước 2: click "Thêm trả COD"

 

Thêm trả COD

Bước 3:  quẹt mã vạch Bill đã trả COD

Nhập Bill trả COD

Chú thích:

 - Khi quẹt Bill, phần mềm sẽ tự động hiển thị lại các thông tin của Bill như: Tên Khách hàng, Số tiền COD, và thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng

 - Kế toán sẽ nhập các thông tin: Số tiền đã thanh toán, và ngày thanh toán, người thanh toán.

Bước 4: click "Lưu"

 

Chi tiết Bill COD

Màn hình danh sách các Bill đã trả COD

 

Trên màn hình danh sách các Bill đã trả COD, có thể tìm theo nhiều tiêu chí như.

Tìm theo:

  + Số Bill

  + Khách hàng

  + Ngày trả COD

  + Người trả COD