I.   KIỂM SOÁT GÓI THƯ TỪ TRUNG TÂM GIAO DỊCH (TTGD):   
    1.   Quy trình kiểm soát gói thư từ TTGD   
    2.   Thao tác kiểm soát gói thư   
    3.    Xem danh sách các gói thư TTGD gửi TTKT   

 
II.   TẠO GÓI THƯ GỬI ĐẾN CÁC TTKT KHÁC:   
     1.   Quy trình TTKT tạo gói thư gửi TTKT   
     2.   Tạo gói thư   
     3.    In bảng kê   


III.  TẠO GÓI THƯ GỬI ĐẾN CÁC TTGD TRONG KHU VỰC:   
     1.   Tạo gói thư   
     2.    In bảng kê   


IV.  KIỂM SOÁT GÓI THƯ TỪ TTKT KHÁC GỬI ĐẾN:   
     1.   Quy trình kiểm soát gói thư từ TTKT   
     2.   Thao tác kiểm soát gói thư