Sau khi nhân viên Bưu tá đi phát BPBK,bước tiếp theo sẽ là cập nhật tên người nhận

 

      Bước 1: Click menu “Cập nhật tên người nhận(POD)”
                    

 

       Bước 2:   Click liên kết “Thêm cập nhật tên người nhận(POD)”.

   
 

       Bước 3: Nhập thông tin


 

Các trường thông tin cần nhập:

 
                                             

·        Số Bill.         +  Nhập số Bill cần báo phát,có thể dùng đầu đọc mã vạch để nhập số Bill.
                     + Phần mềm sẽ kiểm tra và hiển thị thông tin liên quan như: Tên khách hàng,TTGD gốc đã nhập Bill,địa chỉ phát,Số điện thoại,Ngày gửi,Số kiện,Nơi đến.
                     + Nếu Bill đã cập nhật báo phát thành công,phần mềm sẽ hiển thị thông báo,để tránh trường hợp 1 Bill nhưng báo phát nhiều lần.
                            
                     + Vì lý do,lần báo phát đầu tiên Bưu tá chưa phát được.Chỉ cho phép mỗi Bill được báo phát tối đa 2 lần.Nên lần báo phát thứ 2,phần mềm sẽ cảnh cáo.
                           

·        Mã nhân viên phát. Nhập mã nhân viên đã phát Bill này.

·        Tình trạng. +  Mặc định phần mềm sẽ chọn tình trạng là “Phát thành công”.
                     +   Nếu tình trạng “Phát thành công”,chỉ cần nhập tên người nhận.

                                      +  Nếu chọn tình trạng “Không phát được” phần mềm sẽ hiển thị danh                          sách các lý do không phát được.
 

 

                                     + Nếu là “lý do khác”,phần mềm sẽ hiển thị form ghi chú:

 

 Bước 4: click “Lưu” để hoàn tất việc báo phát.Hoặc bấm phím tắt  Alt + S (đối với trình duyệt Internet Explorer),hoặc Alt+Shift+S (đối với Firefox,Chorme) để lưu , click “Hủy bỏ” để quay về trang danh sách.


Chú ý:
   +  Khi thực hiện xong bước 4,khi tra cứu Bill này, trên website sẽ có thông báo Đã được chuyển tới (ông/bà): … vào lúc …